середу, 16 березня 2022 р.

Методичні рекомендації ТОКІППО з предмета "Захист України" на 2021 – 2022 н.р.

Методист центру виховної роботи,

захисту прав дитини та громадянської

освіти ТОКІППО    

 Борис Волянюк


Методичні рекомендації  ТОКІППО

з предмета "Захист України" на 2021 – 2022 н.р.

У статтях 17 та 65 Конституції України зазначено, що захист суверенітету і територіальної цілісності України є найважливішими функціями держави, справою всього українського народу. Держава, що не здатна забезпечити власну національну безпеку, завжди перебуває на межі ризику свого припинення. Одним із обов’язкових елементів державності країни, атрибутом її самостійності, суверенітету, а також суб’єктом міжнародного життя, є Збройні Сили. Вони виконують одну з найголовніших функцій держави – захисну. Готовність Збройних сил України до виконання своїх функцій значною мірою залежить від її особового складу, зокрема підготовленості молоді до проходження військової служби. Конституція України визначає захист Вітчизни обов’язком громадян України, найважливішою функцією держави. Безпека людини, її життя і здоров’я визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Відповідно до статті 9 Закону України "Про військовий обов’язок та військову службу" допризовна підготовка включається до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, що реалізується у закладах середньої освіти III ступеня (або структурних підрозділах інших закладів освіти). Допризовна підготовка реалізується через військово-патріотичне виховання та викладання предмета "Захист України", який вивчається впродовж 10 і 11 класів та під час навчально-польових занять (зборів) і навчально-тренувальних занять (дівчата). Вивчення предмета у 2021-2022 навчальному році здійснюється за навчальною програмою "Захист України", затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України №1377 від 4 листопада 2020 року. Оцінювання за навчально-польові заняття (збори) (тематичний план №1) і навчально-тренувальні заняття (тематичний план №2) здійснюється окремо від семестрових та визначає підсумкову (річну) оцінку на рівні з семестровими.

 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.02.2020 р. №143 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" та наказу МОН від 31.03.2020 № 464 "Про внесення змін до типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня" назву навчального предмета "Захист Вітчизни" змінено на "Захист України". Також, відповідно до зазначених нормативних документів, внесені зміни у навчальні програми з цього предмета. Водночас інформуємо, що навчально-методичне забезпечення (підручники, навчальні посібники, засоби навчального призначення) використовуватиметься те саме, що й при вивченні предмета "Захист Вітчизни".

               Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році на вивчення предмета "Захист України" в закладах загальної середньої освіти передбачено:

 -10-11 класи (рівень стандарту) - по 1,5 (інваріантна складова) та по 2 години за умови виділення 0,5 годин з варіативної складової освітньої програми закладу освіти;

 - 10-11 класи (профільний рівень) – 5 (інваріантна складова) годин на тиждень.

Планування освітнього процесу залежить від матеріально-технічної бази закладу освіти, професійної компетентності педагога. Учитель визначає самостійно вибір форм, методів та засобів навчання, зокрема і підручників, розподіл кількості годин, що відводяться на вивчення розділів та окремих тем.   Рекомендуємо під час календарно-тематичного планування у освітніх програмах і календарно-тематичних планах виділити ключові теми, на яких ґрунтується подальше опрацювання програмового матеріалу. Це дозволить без порушення системи програмових вимог ущільнювати, оптимізувати вивчення предмета, концентрувати увагу на відпрацюванні позицій, що мають забезпечити якісну самостійну роботу учнів в умовах дистанційного навчання. Під час вибору на початку навчального року навчально-методичного комплексу для вивчення предмета передбачити можливості використання засобів та інструментарію дистанційного навчання в умовах очного навчання, врахувати можливість організації освітнього процесу в межах навчального року в умовах карантину.

Метою навчального предмета "Захист України" є формування в учнівської молоді життєво необхідних знань, умінь і навичок щодо захисту Вітчизни та дій в умовах надзвичайних ситуацій, а також системного уявлення про військово-патріотичне виховання як складову національно-патріотичного виховання, що в часи воєнної загрози стає пріоритетом національно-патріотичного виховання. Військово-патріотичне виховання орієнтоване на формування у зростаючої особистості готовності до захисту Української держави, розвиток бажання здобувати військові професії, проходити службу у Збройних Силах України як особливому виді державної служби. Його зміст визначається національними інтересами України і покликаний забезпечити активну участь громадян у збереженні її безпеки від зовнішньої загрози.

                 Відповідно до поставленої мети окреслено такі комплексні освітні та виховні завдання:

-         ознайомлення учнівської молоді з основами нормативно-правового забезпечення захисту України, цивільного захисту та охорони життя і здоров'я;

-         усвідомлення учнівською молоддю свого обов’язку щодо захисту України у разі виникнення загрози суверенітету та територіальній цілісності держави;

-         набуття знань про функції Збройних Сил України та інших військових формувань України, їх характерні особливості;

-         засвоєння основ захисту України, цивільного захисту, домедичної допомоги, здійснення психологічної підготовки учнівської молоді до захисту Вітчизни;

 - підготовка учнів до захисту України, професійної орієнтації молоді до служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, визначених чинним законодавством, до захисту життя і здоров’я, забезпечення власної безпеки і безпеки інших людей у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу.

              Під час викладання предмета "Захист України»", окрім загальних підходів та принципів (науковості, доступності, достовірності, наочності та ін.), потрібно враховувати те, що молода людина 16-17 років (допризовного віку) отримує перше системне враження про Збройні Сили України (інші збройні формування) і в цілому про сучасну проблематику національної безпеки та оборони нашої держави. Тому, варто акцентувати увагу саме на такій привабливості предмета, а не на заучуванні нормативно-правових актів, військових понять та визначень.

                Для стимулювання пізнавальної активності учнів, їх дієвої самостійної діяльності під час уроків тематичного плану №1, бажано використовувати роботу в групах, схожих до військових формувань, підрозділів (двійки, трійки, відділення тощо), а під час уроків тематичного плану № 2 – розширювати діапазон організаційних форм, методів навчання, способів навчальної взаємодії, які максимально наближають навчальний процес до реального життя та забезпечують практичну спрямованість навчання для чого застосовують:

-         вправи і завдання до них, що створюють передумови для співпраці, активної участі учнів у процесі навчання;

-         завдання, що спонукають до діалогу, висловлюванню власних думок, міркувань, позицій, способів розв’язання проблеми;

-         завдання творчого характеру, при розв’язанні яких учні виявляють ініціативу, самостійність, мають право вибору та власної аргументації;

-         завдання, що спонукають до обміну думками, враженнями, включають спеціально сконструйовані ситуації вибору та моделюванню життєвих ситуацій.

                У викликах сьогодення  ключовою стає концепція навчання протягом усього життя, все більше значення надається самостійній роботі, рівноправним відносинам між педагогом і учнем. Особливої актуальності ці зміни набули у зв’язку із необхідністю застосування дистанційного навчання, досвід якого варто використовувати в перспективі.

               Рекомендуємо для  повноцінного та якісного викладання предмета "Захист України" у 2021/2022 н.р. у закладах загальної середньої освіти області:

- тижневе навантаження по дві години на тиждень у 10-11 класах (1.5 години інваріантна складова та 0.5 години з варіативної складової освітньої програми закладу освіти, з них 18 годин – на проведення навчально-польових занять (зборів) (тематичний план №1) і навчально-тренувальні заняття (тематичний план № 2);              

  - 3-х денні (18 годин) навчально-польові заняття (збори) і навчально-тренувальні заняття проводяться з метою практичного закріплення рівня знань, умінь та навичок учнів у 11 класі наприкінці навчального року на базах військових частин, лікувально-оздоровчих установ, базових закладів та закладів освіти. До їх організації та проведення залучати обласні, міські/районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), органи місцевого самоврядування;

- з метою  оволодіння учнями  8-9  класів  початкових знань з загальновійськової підготовки, цивільного захисту та військово-медичної підготовки,  формування  психологічних  та  морально-вольових  якостей, особистісних поглядів на сучасні  події, популяризації здорового  способу життя, фізичного  розвитку  особистості  запроваджувати  курси за  вибором  "Початкова військова підготовка", "Захисник України"  в  обсязі  0,5-1  години  на  тиждень  за  рахунок варіативної складової навчального плану;

- у вересні 2021 року з учнями 11 класів спланувати та провести комплексні уроки за тематикою, що вивчалася під час дистанційного навчання;

- надати можливість учням 11 класів, що навчалися за тематичним планом №1,   провести до навчально-польових зборів стрільби з малокаліберної зброї;

- спланувати окремим розділом річного плану роботи школи – заходи військово-патріотичного виховання та предмета "Захист України", де передбачені, зокрема, місячник військово-патріотичного виховання (22.01- 22.02), декада Захисника України (07- 17.10), тижнів Незалежності (01-07.09) та Збройних сил України (06-13.12), пам'ятних дат патріотичного календаря українця та інші заходи військово-патріотичного характеру;

- налагодити взаємини з військовими частинами, територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, військовими вищими закладами освіти, військовими ліцеями і коледжами;

- для активізації військово-патріотичного виховання у закладах системи загальної середньої освіти та з метою якісної підготовки команд навчальних закладів до участі у дитячо-юнацькій військово-спортивній патріотичній грі "Сокіл" ("Джура"), інших заходах військово-патріотичного та спортивного спрямування відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 № 1205 "Типові штатні нормативи загальноосвітніх навчальних закладів" у закладах освіти І-ІІІ ступенів виділяється 0,5 ставки керівника гуртка на проведення гурткової роботи з військово-патріотичного та спортивного напряму, яку повинні першочергово проводити, вчителі "Захисту України" та фізичної культури. Під час проведення занять з гурткової роботи необхідно керуватися "Концепцією допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді", програмою предмета "Захист України", програмами гуртків військово-патріотичного, військово-спортивного та військово-прикладного спрямування, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України.

У кожному періоді предмет "Захист України" вивчається юнаками та дівчатами окремо. Дівчата за їх власним бажанням (особистим вмотивованим рішенням, у разі згоди батьків, опікунів або піклувальників) навчаються за програмою для групи юнаків (тематичний план №1). Юнаки, які за станом здоров’я, релігійними поглядами (за подання відповідних документів) не можуть вивчати основи військової справи, навчаються за програмою для групи дівчат (тематичний план №2). Предмет при цьому в обох випадках називається "Захист України" з уточненням "Основи медичних знань".

Поділ класів на групи юнаків та дівчат при вивченні предмета  здійснюється незалежно від кількості учнів у класі. Проте, якщо у групі є менше 5 осіб, то учні цієї групи навчаються за індивідуальними навчальними планами. У цьому випадку на кожного учня повинно припадати 0,3 год (1,5 тижневих год) або 0,4 год (2 тижневих год).

Основною організаційною формою вивчення предмета "Захист України»" в закладах загальної середньої освіти усіх типів є урок, що проводиться вчителем згідно з календарно-тематичним плануванням та навчальним планом, складеними відповідно до навчальної програми. Важливими умовами успішності занять з предмета є висока дисципліна, організованість, відповідальність учнів. Заняття з предмета "Захист України" в усіх закладах загальної середньої освіти рекомендується починати з виконання гімну України.

                Обов'язковою умовою для тематичного плану №1 є: шикування, перевірка готовності класу до уроку і тренування (розминки, стройовий тренаж) за тематикою уроку протягом 3-5 хв., стосунки між учнями та вчителем, а також учнів між собою підтримуються на зразок статутних взаємовідносин між військовослужбовцями Збройних сил України та правоохоронних органів. Для тематичного плану № 2 заняття організовуються згідно статуту закладу освіти.

                Обов’язкова форма одягу для вчителя під час проведення занять з предмета "Захист України" (тематичний план №1) – військова (форма Збройних формувань України). Рекомендована форма одягу для учнів під час проведення занять з предмету "Захист України" (тематичний план №1) – військова (форма Збройних формувань України) або  камуфляж.

                Актуальною є проблема своєчасності надання невідкладної домедичної допомоги постраждалим під час надзвичайних ситуацій мирного та військового характеру. Для цього під час вивчення предмета "Захист України", в частині розділу "Основи медичних знань»" центральне місце відводиться навчанню навичкам надання домедичної допомоги. Навчання з домедичної допомоги регламентується Законом України від 05.07.2012 № 5081-VI "Про екстрену медичну допомогу" та наказом Міністерства охорони здоров'я від 16.06.2014 № 398 "Про затвердження порядків надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах". У статті 1 наводиться визначення домедичної допомоги, це: невідкладні дії та організаційні заходи, які направленні на врятування та збереження життя та здоров’я людини у невідкладному стані та зменшення наслідків дії на їх здоров’я, що надають пересічні громадяни або рятівники, які не мають медичної освіти.

                       Метою вивчення розділу "Основи медичних знань" є засвоєння базових теоретичних положень першої долікарської допомоги, оволодіння практичними навичками надання невідкладної домедичної допомоги потерпілим на місці події та при транспортуванні до лікувального закладу. Основними завданнями є оволодіння знаннями, вміннями та навичками домедичної допомоги постраждалим із метою збереження їм життя; надання першої медичної допомоги при різних видах ушкоджень мирного та військового часу, невідкладних станах та нещасних випадках; способи перенесення і транспортування потерпілих; надання домедичної допомоги при: порушенні дихання, зупинці серцевої діяльності, опіках та відмороженнях, утопленні та інших видах механічної асфіксії, непритомності, шоку, загальному переохолодженні організму, тепловому та сонячному ударах, отруєннях чадним газом та іншими отрутами, ураженні електричним струмом.

Надзвичайна важливість вивчення цього питання висуває в умовах сьогодення включення до навчальної програми елементів тактичної медицини та постійне удосконалення  матеріальної бази для відповідного забезпечення освітнього процесу (манекени, засоби для зупинки кровотечі тощо).

         Слід акцентувати на відмінностях у наданні домедичної допомоги на полі бою від аналогічної в цивільних умовах.

         Істотного значення набуває рівень відповідної підготовки вчителів, які б могли якісно викладати предмет з урахуванням певних особливостей. Відповідно до сучасних вимог щодо розвитку професійних компетенцій та для оволодіння базовими маніпуляціями і обов’язковими уміннями навчання надання домедичної допомоги вчителям бажано пройти відповідні курси.

         Вивчення цивільного захисту проводиться окремо в групах юнаків і дівчат.

Безпека під час проведення навчальних занять із предмета "Захист України" забезпечується їх чіткою організацією, суворим дотриманням заходів, що визначаються статутами, курсом стрільб, відповідними керівництвами та настановами.

Керівники закладів загальної середньої освіти зобов’язані вживати заходів щодо попередження травмування та загибелі учнів, встановлювати необхідні вимоги безпеки під час роботи з озброєнням та військовою технікою, під час здійснення маршу в район занять, проведення занять, стрільб, спеціальних занять і робіт, своєчасно доводити ці вимоги до учнів та добиватися їх суворого виконання.

 Перед початком практичних занять керівник закладу загальної середньої освіти зобов'язаний особисто впевнитись, що для цього створені безпечні умови, учні засвоїли вимоги безпеки та мають достатні практичні навички щодо їх виконання. На початку навчального року перед початком занять у кабінеті "Захист України" вчителі предмета зобов’язані провести первинний інструктаж з учнями з безпеки життєдіяльності (юнаки та дівчата). Запис про його проведення фіксується у спеціальному Журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності. Учні, які інструктуються, підписуються про проведений інструктаж.

Первинний інструктаж, який проводиться перед початком кожного практичного заняття з тактичної, вогневої, стройової, прикладної фізичної підготовки, військової топографії, основ цивільного захисту та виконанням контрольних нормативів, реєструється в журналі обліку навчальних занять на сторінці предмета в розділі про запис змісту уроку.

 Відповідальність за дотримання учнями вимог безпеки на заняттях несуть учителі предмета "Захист України".

Немає коментарів:

Дописати коментар

Завершальний етап вивчення предмета "Захист України"

Завершальний етап вивчення предмета "Захист України"     Для встановлення єдиних вимог та створення безпечних умов для організації...